(Manga) Watashi ni XX Shinasai! 45

Al rato les subo unos de kenichi, mientras disfruten este de Watashi espero ya ponerla al dia pronto saludos y agradezcan a nekozawa!!


Watashi ni XX Shinasai!
~MANGA~
45 
Traduccion: JBH
Limpieza: Maiku
Redibujados: Maiku
Tipeo: Nekozawa

No hacer Mirrors de Ninguna serie en MCAnime. 
Se recluta Redibujadores Manga: Prueba
Se recluta Traductores Manga: Prueba
Se Recluta Traductor Japones-Español y Traductor Chino-Español

disqus